Utvärdering

Inom Apel AB har vi en mycket stor erfarenhet av att arbeta med lärande utvärdering och följeforskning. Vi har genomfört ett stort antal utvärderingsuppdrag under de 23 år som verksamheten varit igång.

Vi har haft många olika uppdragsgivare, exempelvis regioner, myndigheter och intresseorganisationer, men en betydande del av vår erfarenhet av utvärdering kommer från uppdrag inom projekt med finansiering från Regionala europeiska utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF), med en mångfald av projektägare. Under tre programperioder med dessa fonder i Sverige har vi varit verksamma med lärande utvärdering och följeforskning.

Nyligen har en ny programperiod tagit sin början och vi ser fram mot fortsatta uppdrag. I vårt arbete med lärande utvärdering och följeforskning strävar vi alltid efter att fungera utvecklingsstödjande. Vi lägger stor vikt vid att återföra utvärderingsresultat, kvalitativa och kvantitativa, på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt, exempelvis med presentationer och skriftliga rapporter.

Mycket ofta medverkar vi i våra utvärderingsuppdrag på workshops och seminarier, som en integrerad del i uppdragen.